Organizacja pomocy społecznej

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” przygotowano przede wszystkim z myślą o kadrze kierowniczej jednostek pomocy społecznej. Słuchaczami studiów podyplomowych w/w kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, niezależnie od ukończonego kierunku studiów. Nowelizacja ustawy zmieniła wymagania względem kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej na nowe kwalifikacje. Osoby, które kierują publicznymi i niepublicznymi jednostkami tego typu, powinny posiadać specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Program Studiów Podyplomowych w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,  zgodny  z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  28 września 2012r.  ( Dz. U. 2012. Poz.1081) realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni (uczelni posiadającej uprawnienia do prowadzenia w/w specjalizacji). Program studiów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, pozwala słuchaczom zdobyć kompetencje niezbędne do zarządzania placówkami niosącymi wsparcie osobom potrzebującym, a złożenie egzaminu dyplomowego (z wynikiem pozytywnym) przed odpowiednią komisją egzaminacyjną, skutkuje uzyskaniem wymaganej specjalizacji. Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku „Organizacja pomocy społecznej”to przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych. Studia adresowane są do osób, które kierują lub przygotowują się do kierowania placówkami pomocy społecznej (domami pomocy społecznej; ośrodkami pomocy społecznej; placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, takimi jak domy dziecka, pogotowie opiekuńcze czy zakłady wychowawcze itp.), a także do urzędników (np. pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za działalność socjalną), pracowników organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, pedagogów czy socjologów. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego zaś szkolenia specjalizacyjnego-przygotowanie i obrona pracy dyplomowej  Student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie i dyplom uzyskania specjalizacji zakresu organizacja pomocy społecznej wydany przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni.

 

CZAS TRWANIA:2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania wzbogacone technikami kształcenia na odległość – e-elearning.

RAMOWY PROGRAM:

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskimi lokalnym.

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.

Kadra menadżerska w pomocy społecznej,w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej.

Kierowanie i zarządzanie superwizyjne.

Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego.

Systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej.

Kontrola zarządcza.

Elementy etyki.

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa.

Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej.

Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społeczneji zabezpieczenia społecznego.

Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej– public relations (PR)

Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej.

Stres i wypalenie zawodowe.

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji.

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

KOSZT STUDIÓW:3400 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski