Metodyka i metodologia pracy socjalnej

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” są studiami kwalifikacyjnymi  tj. dającymi uprawnienia zawodowe do pracy w różnych organizacjach i instytucjach pomocy społecznej, pod warunkiem, że słuchacz ukończył wcześniej studia ( minimum licencjat) z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, politologii, polityki społecznej i nauk o rodzinie. Słuchacz może podjąć studia podyplomowe z metodyki i metodologii pracy socjalnej, jako absolwent innych kierunków studiów ale wówczas obowiązuje art. 116 ustawy  o pomocy społecznej ( Dz. U. 2020 poz.1876 z dnia 17 września 2020), gdzie jest mowa o kwalifikacjach zawodowych do pracy w obszarze pomocy społecznej.Zgodnie z nowelizacją  ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021r. celem studiów jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. Program studiów podyplomowychz zakresu „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodzinyi Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej ( Dz. U. poz. 1962 z dnia 22 października 2021 r.)   Absolwent w/w studiów jest przygotowany  do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych. Studiując ten kierunek jednocześnie słuchacz może zapisać się na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, prowadzone w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni, która posiada stosowne zezwolenia Ministerstwa Rodziny na prowadzenie takich szkoleń. Dyplom ukończenia specjalizacyjnego szkolenia  umożliwia awans zawodowy i pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyk w wymiarze 40 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego w formie opracowania tzw. projektu socjalnego.

Praktyki zawodowe w wymiarze 40 godzin są realizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz.794 i 803).

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e – learning).

RAMOWY PROGRAM:

I. Wprowadzenie do pracy socjalnejII. Elementy polityki społecznejIII. Metodologia i metodyka pracy socjalnejIV. Projekt socjalnyV. Struktura i organizacja pomocy społecznejVI. Praktyki zawodoweVII. Seminarium dyplomow

KOSZTY:

Koszt studiów podyplomowych wynosi 2 400 zł. ( możliwość opłat w 8 ratach ) oraz opłata rekrutacyjna.Koszt szkolenia specjalistycznego z organizacji pomocy społecznej – 1 000 zł. ( uprawnienia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej posiada Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni ).Wpłata czesnego za studia dokonywana jest na indywidualne konto studenta.

Skontaktuj się z nami

radoslaw @ docendo.edu.pl

 

Radosław +48 537 852 777

Rekrutacja:

Odwiedź jeden z naszych Punktów Konsultacyjnych - adresy w zakładce KONTAKT. 

 

Wyślij SMS treści "chcę studiować" na numer:  

537 852 7777  skontaktujemy się z Tobą

 

Wyślij pocztą podanie: "Docendo-biuro rekrutacji" ul. Słowackiego 28/14, 97-300 Piotrków Trybunalski